Ølgod El-Fond

 

I 1984 overgik Ølgod By til direkte el-forsyning fra SAEF, og andelsselskabet Ølgod Elforsyning ophørte. Dets kapital blev hensat i en fond til almenvelgørende formål.

Fonden har et alment velgørende sigte, og har sit virke indenfor det tidligere forsyningsområde, dækkende Ølgod By, dog er der mulighed for at fonden kan yde støtte indenfor Ølgod Sogn.

Hvem kan søge fonden, og hvad kan fonden yde tilskud til? Dette er klart defineret i § 2 som lyder:

Fonden har til formål at yde støtte til følgende almene og velgørende aktiviteter o. lign., fortrinsvis inden for Ølgod Elværks tidligere forsyningsområde, der i denne forbindelse defineres som der område, der er vist på vedhæftede kort 1:20.000, samt den del af Ølgod By, der til enhver tid er inddraget i byzone og bymæssigt udnyttet, herefter benævnt støtteområdet, også selv om sådanne områder ligger uden for det tidligere forsyningsområde.

Støtte til værdigt trængende ældre samt organisationer, der varetager ældres interesser.
Kulturelle og sociale formål.
Idrætsaktiviteter.
Fritidsaktiviteter.
Forskønnelsesaktiviteter og bevaringsformål.
Uddannelsesformål.
Ungdomsarbejde.

Andre aktiviteter, som efter bestyrelsens skøn, kan karakteriseres som tjenende almenvelgørende formål eller i øvrigt værende i almenhedens interesse.

Støtte til foreninger o. lign. kan kun ske, når foreningerne mv har deres hovedsaglige virke eller flertallet af sine medlemmer inden for støtteområdet. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til formål indenfor Ølgod By med tilhørende nærkreative områder, dvs. områder der ligger umiddelbart op til byområdet. Midlerne kan dog ikke anvendes uden for Ølgod Sogn.

Støtte kan endvidere ydes til enkeltpersoner til uddannelsesformål. Støtte er betinget af, at ansøgeren har eller har haft bopæl inden for støtteområdet. I sådanne tilfælde kan støtten anvendes uden for det førnævnte område (Ølgod By mv).

Der kan IKKE tildeles støtte til formål, som varetages af politiske, faglige eller økonomiske interesseorganisationer.

 

Formand                        Ole Christiansen
  Per Villadsen (ØTV valgt)
  Asbjørn Gregersen (ØTV valgt)
  Jens Graven Nielsen
  Conny Lauridsen
  Niels Christian Andersen (ØTV valgt)
  Leif Poulsen
   

Ansøgninger sendes til:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Torvet 2, 6870 Ølgod

Mail: ocoelgod@gmail.com

Tel.: 41 89 01 69

//