Ølgod og Tistrup Vandværk sammenlagt pr. 1. januar 2023.

Bestyrelsen for Tistrup Vandværk kontaktede Ølgod Vandværk i sommeren 2021, for at høre til muligheden og betingelserne for en evt. sammenlægning. I årene forud herfor, var Agersnap-, Grønfeldt-, Lindbjerg- og Hjedding Vandværk blevet sammenlagt med Ølgod Vandværk.

Bestyrelsen i Ølgod Vandværk var positiv for en sammenlægning, og som et led i processen, blev der udvekslet relevante informationer, så der kunne kastes lys over de tekniske og økonomiske forhold i forbindelse med en sammenlægning. Da Ølgod Vandværk var udtrådt af den økonomiske regulering, var det et krav at Tistrup også udtrådte af samme regulering. Udtrædelsen blev af KFST godkendt i foråret 2022, og inden sommeren 2022 var der lavet en sammenlægningsaftale, hvori de tekniske og økonomiske forhold var aftalte.

Økonomierne er lagt sammen og forbrugerne hos tidligere Tistrup Vandværk skal over en 3 årige periode betale et ekstra bidrag, som fremgår af takstbladet. Herefter er taksterne ens for alle forbrugerne i forsyningsområderne Ølgod og Tistrup. 

Tistrup Vandværk er ramt af DMS i 2 boringer, så der arbejdes på at etablere en ny indvindingsboring. Vandværket på Lærkevej 3A vil fortsætte med at behandle grundvandet. I fremtiden vil der blive kigget på at sammenlægge de 2 ledningsnet, idet de grænser op til hinanden.

Den samlede udpumpning af drikkevand kommer således op på ca. 735.000 m3, og der leveres vand gennem ca. 2.900 målere

Forsyningsområde Ølgod

Byggeri af nyt vandværk i 2020 og nedlægning af Krüger vandværket fra 1971

Krüger vandværket, der er bygget i 1971 og efterfølgende udvidet i 1981, er løbende renoveret og vedligeholdt efter tidens standard. I 1998 gennemgik vandværket en større renovering, hvor hovedtavlen, filtresandet og udpumpningsanlægget blev udskiftet. Ved en gennemgang af vandværkets generelle tilstand i 2017, og efter en vurdering af produktionsanlæggets vandtekniske opbygningsprincip, blev det besluttet at der skulle bygges et nyt vandværk. 

Det nye vandværk krævede ikke så meget plads, og kunne bygges på den samme matrikel som Krüger vandværket var opført på. Byggeriet krævede dog en landzone tilladelse fra Varde Kommune. Opgaven med at bygge vandværket var i udbud hos 3 inviterede leverandører, og efter en grundig gennemgang af de indkomne tilbud, blev der tegnet kontrakt med Kemic Vandrens A/S fra Give. 

Byggeriet startede i februar 2020 og ultimo marts 2021 blev vandværket afleveret iht. kontrakten. Vandværket består af 2 stk. selvstændige produktionslinjer med en behandlingskapacitet på 100 m³/h pr. linje, hvor der anvendes dobbelt filtrering i trykfliter. De eksisterende 4 stk. boringer og råvandsrør er genanvendt, men ombygget til frekvens regulering af den indvundne råvandsmængde. Den samlede råvandskapacitet er 140 m³/h.

Til hver produktionslinje hører der en rentvandstank med en kapacitet på 350 m³, samt eget udpumpningsanlæg. Det rene vand til forbrugerne leveres ud af vandværket igennem 2 stk. rentvandsrør. Den samlede udpumpningskapacitet er 200 m³/h.

Den automatiserede drifts af vandværket er opdelt i 2 stk. autonome styringer. På vandværket er der installeret kvalitetsmåleudstyr, således at  vandets kvalitet på nogle parmetre bliver kontrolleret.

De 2 stk. vandværker, i én bygning, kan i en unormal driftssituation sammenkobles manuelt. Rentvandsafgangene er også forberedte til montering et UV-anlæg, i tilfælde af en bakteriologisk forurening. Vandværket er ligeledes bestykket med en nødgenerator, der starter når netforsyningen forsvinder. Alt sammen er tilvalgt for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed.

Krüger vandværket blev nedrevet et par måneder efter det nye vandværk var indkørt.

Forsyningsområde Tistrup

Vandværkets historie er ved at blive skrevet af Peder Nielsen og Jørn Brink.

100 års jubilæum

I 2014 havde Ølgod Vandværk 100 års jubilæum. Dagen blev fejret med et åbent hus arrangement, hvor mere end 250 af forbrugerne mødte op på vandværket, for at se og høre mere om grundvand, boringer, produktionsanlægget m.m.

Åbent hus arrangementet blev afholdt sammen med Ølgod Vandtårn, som er en historisk del af Ølgod Vandværk.

Billeder fra dagen ses herunder.

Yderlige information om vandværkets historie kan læses i 50 års jubilæumsbogen under fjernvarmeselskabets historie.