Profil

Ølgod Vandværk a.m.b.a er et forbrugerejet forsyningsselskab, som blev stiftet den 9. februar 1914. Den 10. oktober samme år stod vandværket færdig, og der kunne pumpes vand ud til 225 forbrugere. Selskabet har gennem årene udviklet sig sammen med byen og oplandet, så der i dag leveres vand til mere end 2065 forbrugere (målere) inden for forsyningsområdet. I begyndelsen var det kun i byen der blev leveret vand, men fra sidst i 1960 er forsyningen blevet udvidet til også at omfatte oplandet. Af det leverede vand i 2012, leveredes 55 % til oplandet, 38 % til byen og 7 % til industrien i byen.

Som nævnt ovenfor har Ølgod Vandværk udviklet sig i takt med byen. Det har gennem årene givet anledning til udfordringer og udbygninger.

I 1927 blev det for første gang nødvendigt at anskaffe et filter til rensning af vandet og samtidig var det nødvendigt med et filterhus dertil. Men allerede i 1934 blev det nødvendigt at udvide igen, denne gang med en ny pumpestation, filteranlæg og omlægning af rørledninger.

Udviklingen gik dog mod et større forbrug af vand. Det skete bl.a. med indførelsen af W.C. Derfor blev der i 1941 anskaffet en ny skyllepumpe og et skyllebart hurtigfilter. Det større forbrug medførte også behovet for flere og nye boringer. Det betød at der i 1944 blev opført en ny pumpestation i forbindelse med to nye boringer.

Fra sidst i 1950’erne og ca. 10 år frem var der gentagne gange problemer med vandkvaliteten som syntes uløselige. Nye boringer gav ingen resultat indtil man prøvede uden for bygrænsen ved Bøllund. Her fandt man rigeligt vand af god kvalitet og det blev besluttet at opføre et nyt vandværk i området. Den 15. december 1971 stod det nye vandværk klar.

Det nye vandværk virkede fuldt ud tilfredsstillende. Det rygtedes og betød, at flere fra landdistrikterne som egentlig lå udenfor forsyningsområdet begyndte at henvende sig for at høre om de kunne blive tilsluttet. I løbet af 1972 og 1973 blev der derfor tilsluttet 36 nye forbrugere fra landdistrikterne.

Udviklingen gjorde at det i 1979 var nødvendigt med en udvidelse af rentvandsbeholderen og en større filterkapacitet. I 1994 - 95 blev der monteret vandmåler hos alle forbrugerne, hvilket betød at vandforbruget faldt i årene fremover. Et par år senere blev der fundet BAM i tre af boringerne fra Bøllund området, og som konsekvens deraf blev der i 1997 lavet 2 nye boringer, hvor det lykkedes at finde godt vand i en dybde på 150 – 170 m.u.t, med et lavt indhold af både jern, mangan og uden nitrit. Vandværket råder i dag over 4 boringer, med en kapacitet på 140 m³/h, hvilket gør at vandværket har kapacitet til at forsyne op til mellem 1.000 og 1.500 forbrugere mere end i dag. Vandsalget har i de sidste år lagt stabilt omkring 400.000 – 430.000 m³/år.

Udover at levere vand til Ølgod og opland har vandværket en forsyningsaftale med Grønfeldt og Hjedding vandværker, der er distributionsvandværker, om levering af vand. Aftalen er at der leveres vand til deres eget vandværk som de selv sender videre i deres eget rørsystem.

Vandværkets ledningsnet består i dag af 165 km hovedledninger som består af 79 % PVC rør og 21 % PE rør. De ældste rør er fra sidst i 1967 – 1968. Vandtabet udgjorde 3,7 % i 2018. Forsyningsområdet udgør i dag et areal på 7224 Ha, og i forsyningsområdet er der mindre end 60 enkelt indvindere som ikke aftager vand fra Ølgod Vandværk.

 

Hvad med vandtårnet?

Med indvielsen af det nye vandværk i 1971 blev det gamle værk og dermed også vandtårnet overflødigt. I 1972 vedtog bestyrelsen at overlade både tårn og grund vederlagsfrit til dem der ville sørge for at bevare tårnet. Men umiddelbart var der ingen interesserede. Resultatet blev at Ølgod Tekniske Værker lod tårnet restaurere og i 1991 overlod det til Ølgod Museum for 1 kr. samtidig med at der blev oprettet en vedligeholdelsesfond.

Vandtårnet blev altså bevaret og er stadig i dag et vartegn for Ølgod by som samtidig fortæller en del af vandværkets og byens historie.