Hvor kommer vandet fra?

 

Grundvand
Grundvand i Danmark
Herover ses en model af vandets kredsløb. Nedbøren i Danmark er i gennemsnit 700 mm pr. år (med store regionale forskelle) men det er langtfra al nedbøren, der bliver til grundvand. Langt størstedelen fordamper fra vandoverflader og planter (ca. 68 %), en stor del afstrømmer via dræn og befæstede arealer tilbage til vandløb og hav, og kun ca. 25 % siver ned til grundvandet, hvorfra det kan pumpes op som drikkevand. På vejen ned gennem jordlagene sker der en naturlig rensning, men vandet kan også optage uønskede stoffer fra menneskelig aktivitet. Vi bor oven på vores drikkevand, og alt, hvad der bliver spredt ud på jordoverfladen, risikerer at ende i grundvandet.
 
Grundvandets kvalitet
Der er ikke ubegrænset adgang til rigelige grundvandsressourcer af en tilstrækkelig god drikkevandskvalitet. Mange steder har det været nødvendigt at lukke boringer p.gr.a. menneskeskabt forurening – i alt er der lukket over 1000 boringer, fordi grundvandet ikke længere kunne overholde kvalitetskravene. Pesticider er det største problem, men også nitrat, klorerede opløsningsmidler og andre stoffer volder problemer. Det grundvand, vi indvinder til drikkevand, er typisk regnvand, der faldt for 30-50 år siden, og derfor stammer mange af de problematiske stoffer fra ”fortidens synder”. Herunder ses en oversigt over de mest problematiske uønskede stoffer i grundvandet / drikkevandet. 
 
Pesticider
Sprøjtemidler er langt den største trussel mod grundvandet. Der er i alt lukket ca. 550 boringer på grund af pesticider. Langt de fleste boringer er lukket på grund af stoffet BAM (nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlerne Prefix og Casaron, som blev brugt i haverne og forbudt i 1997). Men der er også problemer med bl.a. glyphosat, som stammer fra Roundup. Desuden er atraziner og andre landbrugsstoffer begyndt at lukke mange boringer.
 Vandforsyning
Vandforsyning i Danmark 
Den danske drikkevandsforsyning er næsten udelukkende baseret på grundvand - ca. 99 %. Og vandet behøver kun at gennemgå en enkel behandling med iltning og filtrering, inden det kan sendes ud til forbrugerne.