Hvor kommer vandet fra?

På nedenstående kort kan indvindingsoplandet for Ølgod Vandværk ses. Indvindingsoplandet er et OSD-område (område med særlig drikkevandsinteresse). De 3 mindre blå polygoner i OSD-området angiver BNBO områderne (Boringsnære beskyttelsesområder).

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Grundvand i Danmark
Nedbøren i Danmark er i gennemsnit ca. 800 mm pr. år (med store regionale forskelle) men det er langtfra al nedbøren, der bliver til grundvand. Langt størstedelen fordamper fra vandoverflader og planter (ca. 68 %), en stor del afstrømmer via dræn og befæstede arealer tilbage til vandløb og hav, og kun ca. 25 % siver ned til grundvandet, hvorfra det kan pumpes op som drikkevand. På vejen ned gennem jordlagene sker der en naturlig rensning, men vandet kan også optage uønskede stoffer fra menneskelig aktivitet. Vi bor oven på vores drikkevand, og alt, hvad der bliver spredt ud på jordoverfladen, risikerer at ende i grundvandet.

Varde Kommune er myndighed på området og Ølgod Vandværk har en tilladelse til årligt at indvinde 500.000 m³ af denne ressource.

Grundvandets kvalitet
Der er ikke ubegrænset adgang til rigelige grundvandsressourcer af en tilstrækkelig god vandkvalitet. Hos mange vandforsyninger har det været nødvendigt at lukke boringer p.g.a. menneskeskabt forurening. Tilbage i 1998 blev der på Ølgod Vandværk lukket 4 boringer, hvor årsagen til lukningerne var fund af pesticider i grundvandet. Boringerne var af ældre dato og de var ikke filtresat dybere end 35 meter, så de var særligt udsatte for pesticidforureninger. Boringerne er efterfølgende blevet sløjfet, og der er tilbage i 1998 etableret erstatningsboringer. Pesticider udgør den største udfordring, men også nitrat, klorerede opløsningsmidler og andre stoffer kan volde problemer. Det grundvand, vi nu indvinder til drikkevand, er typisk regnvand, der faldt for 50-250 år siden, og dette grundvand er relativ godt beskyttet af  flere ler lag.