Grundvandet i Danmark

Nedbøren i Danmark er i gennemsnit ca. 800 mm pr. år (med store regionale forskelle) men det er langtfra al nedbøren, der bliver til grundvand. Langt størstedelen fordamper fra vandoverflader og planter (ca. 68 %), en stor del afstrømmer via dræn og befæstede arealer tilbage til vandløb og hav, og kun ca. 25 % siver ned til grundvandet, hvorfra det kan pumpes op som drikkevand. På vejen ned gennem jordlagene sker der en naturlig rensning, men vandet kan også optage uønskede stoffer fra menneskelig aktivitet. Vi bor oven på vores drikkevand, og alt, hvad der bliver spredt ud på jordoverfladen, risikerer at ende i grundvandet.

Der er ikke ubegrænset adgang til rigelige grundvandsressourcer af en tilstrækkelig god vandkvalitet. Hos mange vandforsyninger har det været nødvendigt at lukke boringer p.g.a. menneskeskabt forurening.

Forsyningsområde Ølgod

Hvor kommer vandet fra?

På nedenstående kort ses indvindingsoplandet til forsyningsområde Ølgod. Indvindingsoplandet er et OSD-område (område med særlig drikkevandsinteresse). De 3 mindre blå polygoner i OSD-området angiver BNBO områderne (Boringsnære beskyttelsesområder).

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Forsyningsområde Tistrup

Hvor kommer vandet fra?

På nedenstående kort ses indvindingsoplandet til forsyningsområde Tistrup. Indvindingsoplandet er et OSD-område (område med særlig drikkevandsinteresse). De 2 mindre blå polygoner i OSD-området angiver BNBO områderne (Boringsnære beskyttelsesområder).

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

 

Varde Kommune er myndighed på området og i forsyningsområdet Ølgod, er der givet en indvindingstilladelse på 500.000 m³ af denne ressource.

Grundvandets kvalitet.
Tilbage i 1998 blev der på Ølgod Vandværk lukket 4 boringer, hvor årsagen til lukningerne var fund af pesticider i grundvandet. Boringerne var af ældre dato og de var ikke filtresat dybere end 35 meter, så de var særligt udsatte for pesticidforureninger. Boringerne er efterfølgende blevet sløjfet, og der er tilbage i 1998 etableret erstatningsboringer. Pesticider udgør den største udfordring, men også nitrat, klorerede opløsningsmidler og andre stoffer kan volde problemer. Det grundvand, vi nu indvinder til drikkevand, er typisk regnvand, der faldt for 50-250 år siden, og dette grundvand er relativ godt beskyttet af  flere ler lag.

Varde Kommune er myndighed på området og i forsyningsområdet Tistrup, er der givet en indvindingstilladelse på 250.000 m³ af denne ressource.

Grundvandets kvalitet.

Der er fundet DMS i de 2 boringer tættest på vandværket. For at holde niveauet af DMS nede under kravene til drikkevand, er det nødvendigt at afværge pumpe fra den ene boring. Det giver et øget strømforbrug, og er en uhensigtsmæssig situation. Der arbejdes derfor på at etablere en boring mere i det nordlige indvindingsområde.